اخبار


ارتقاي محصول رايامدرسه

اضافه شدن ابزار جديد اخبار كودك و نوجوان (يازدهم مهر 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

اضافه شدن ابزار جديد اخبار ورزشي (دهم مهر 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

اضافه شدن ابزار جديد جستجوي در سايـت و اينترنت (پنجم مهر 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ارتقاي ماژول ساعت و تاريخ و تقويم روز (سي و يكم شهريور 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

اضافه شدن گزارش تعداد پيش ثبت نامها و فرمهاي دعوت به همكاري به صورنت خودكار در بخش مديريت (بيست و هفتم شهريور 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

افزودن قابليهاي لمسي به بخش عكسها و اسلايدها (بيست و چهارم شهريور 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

تغيير ساختار سايت رايامدرسه (بيست و چهارم شهريور 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

آمار بازديد مطالب و خبرها در محصول رايامدرسه (8 شهريور 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

جعبه آمار بازديدكنندگان سايت (بيست و يكم مرداد 1395)
ارتقاي سرورهاي رايامدرسه

انتقال برنامه ها به سرورهاي پرقدرت ابري جديد ( بيستم تير 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

افزودن موضوعات جديد در فرم پيش ثبت نام (بيستم تيرماه 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

افزودن كنترلهاي جديد براي نمآيش خبرها و مطالب (بيست و نهم خرداد 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ارتقاي امنيت بخش آلبومها (بيستم خرداد 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ارتقاي امنيت بخش گروهها (پانزدهم خرداد 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

اضافه شدن امكان تاريخ و ساعت به محصول رايامدرسه ( پانزدهم خرداد 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان جديد نمايش وضعيت آب و هوا در محصول رايامدرسه (يازدهم خرداد 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان جديديبه نمودار درصد قبولي درسها در كارنامه هاي جامع (ششم خرداد 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان ليست نمره معلم (پنجم خرداد 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

انتخاب نمايشگر تبريك تولد (بيست و نهم ارديبشهت 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

انتخاب نمايشگر اوقات شرعي (بيست و هفتم ارديبشهت 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

نمايش خودكار لوگو براي حبرها (يازدهم ارديبشهت 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان انتخاب قالب مجزا براي سايت گروهها (يازدهم ارديبشهت 1395)
طراحي قالب جديد سايت

قالب جديد درس فيزيك (يازدهم ارديبشهت 1395)
طراحي قالب جديد سايت

قالب جديد روز معلم (يازدهم ارديبشهت 1395)
دفع حملات سايبري به سرورها

دفع حملات به سرورهاي محصول رايامدرسه (سي و يكم فروردين 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ارتقاي بخش دريافت گزارشات مربوط به پيش ثبت نام (بيست و هشتم فروردين 1395)
طراحي قالب جديد سايت

قالب جديد كودكانه جزيره گنج (بيست و ششم فروردين 1395)
طراحي قالب جديد سايت

قالب جديد درس شيمي (بيست و يكم فروردين 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

نمايش بهتر سايت روي تبلت (شانزدهم فروردين 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

نمايش بهتر سايت روي گوشيهاي تلفن همراه (پانزدهم فروردين 1395)