اخبار


ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن اسلايد تصاوير و امكانات به صفحه نخست (نهم ارديبهشت 1396 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن قسمتي به بخش مطالب و خبرها ( بيست و هفت فروردين 1396)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن امكانات جديد به صفحه نخست ( بيست و شش فروردين 1396)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن ابزار تصاوير مناسبت روز در صفحه نخست ( بيست و چهار فروردين 1396 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن امكان جديدي به بخش كارنامه انضباطي ( هجده فروردين 1396 )
ارتقاي محصول رايامدرسه

اضافه شدن ابزار جديد آيه روز به صفحه نخست سايت (هفدهم فروردين 1396)
ارتقاي محصول رايامدرسه

موضوعات جديد در صفحه نخست سايت مدرسه و گروههاي آموزشي و پرورشي (چهاردهم فروردين 1396)
ارتقاي محصول رايامدرسه

موضوعات جديد در صفحه نخست سايت (ششم فروردين 1396)
ارتقاي محصول رايامدرسه

تنظيمات جديد براي كنترل خروجي گزارشهاي درسي (بيست و دوم اسفند 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

افزايش تعداد عكسها در هنگام بارگزاري آلبوم و گالري عكسها (دهم اسفند 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان جديد جعبه ابزار مجموعه اخبار در صفحه نخست سايت (هفتم اسفند 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

تنظيمات و موضوعات جديد در بخش فرم پيش ثبت نام (چهارم اسفند 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

تغييرات و تنظيمات در سيستم گزارشات با هدف صرفه جويي در مصرف كاغذ (بيست و سوم بهمن 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان جديد لوگوي خبرها، مطالب نشريه، خبرهاي گروههاي آموزشي پژوهشي و ... (بيست و هفتم بهمن 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

نمايش اسلايد تصاوير مربوط به مناسبت روزها به صورت خودكار (بيست و چهارم ديماه 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

تنظيمات جديد در بخش گزارشهاي كلاسي و پايه و ليست دبير و ... (نوزدهم ديماه 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

تغييرات جديد در بخش گزارشات كلاسي و پايه در سيستم رايامدرسه (پانزدهم آذر 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ارتقاي بخش گزارشات درسي و انظباطي سيستم رايامدرسه (هشتم آذر 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ابزار جديد اخبار هنري و اخبار پزشكي و سلامت (سوم آذر 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان جديد براي بخشهاي پيش ثبت نام و دعوت به همكاري و .... (دوم آذر 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان جديد براي مديريت بخش كاربران (بيست و نهم آبان 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

افزوده شدن بخش انتقاد و پيشنهاد به سايت رايامدرسه (بيست و هفتم آبان 1395)
ارتقاي بخش مستندات و راهنماي سيستم

افزوده شدن بخش راهنماي آنلاين به بخشهاي مديريت سايت و گروههاي آموزشي پژوهشي (بيست و دوم آبان 1395)
رفع مشكل سيستم ارسال پيامك

برگشت به فعاليت سيستم ارسال پيامك از طرف سرويس دهنده پيامك (بيستم آبان 1395)
قطع موقتي سيستم ارسال پيامك

قطع موقتي سيستم ارسال پيامك از طرف سرويس دهنده پيامك (بيستم آبان 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

افزوده شدن ابزار سخن روز (دهم آبان 1395)
تكميل مستندات رايامدرسه

تكميل و به روز رساني جزوه ها و راهنماهاي سايت (هشتم آبان 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان نمايش جديدترين مطالب گروههاي آموزشي و پژوهشي (ششم آبان 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

اضافه شدن ابزار جديد اخبار ورزشي (چهارم آبان 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ارتقاي بخش گزارشها و نمودار نمرات و گزارشها (دوم آبان 1395)