اضافه شدن دو قالب جديد كلاسيك با ظاهر و ساختار متفاوت به محصول رايا مدرسه.