ابزار آمار جهت مشاهده آمار بازديدكندگان از سايت و به تبع بالا رفتن انگيزه جهت فعاليت و استفاده از بخش هاي مختلف سايت،به بخش مديريتي محصول رايا مدرسه اضافه شد.