اضافه شدن فيلدهايي در فرم پيش ثبت نام جهت تكميل اطلاعات دانش آموز و والدين