در كنار ساير ابزارها ، دو ابزرا جديد ( جملات روانشناسي و اخبار بسكتبال )  به مجموعه ابزار انتخابي صفحه نخست محصول رايا مدرسه اضافه شد.