اضافه شدن ماژول اينستاگرام در قسمت اطلاعات تماس و همچنين ابزارهاي سايت