بعلت حضور دانش آموزان تابعيت افغانستان ، فيلد مليت در قسمت فرم پيش ثبت نام اضافه شد.