با توجه به كاربران انديشكده كه بيشتر مدارس هستند ( دخترانه و پسرانه ) و همينطور مقاطع مختلف تحصيلي، از اين پس تصاوير مناسبت هاي روز  متناسب با مقطع و جنسيت مدارس و مجموعه ها تنظيم و نمايش داده مي شوند .