به روز رساني محصول رايا مدرسه، ارتقاي مشاهده بخشهاي مختلف سايت در تبلتها و گوشيهاي همراه .