امكان چاپ برگه آزمون به نام هر دانش آموز جهت رفاه و تسريع در روند آزمون به محصولات رايا مدرسه اضافه شد.