اخبار


طراحی قالبهای جديد سايت

طراحی قالبهای جديد سايت (2 شهريور 87)
ارتقای محصول رايامدرسه

دريافت ليست دانش آموزان و ليست اطلاعات پيش ثبت نامها به صورت فايل Excel (يازدهم مرداد 87)
ارتقای محصول رايامدرسه

کامل شدن بخش اطلاعات دانش آموزان (4 مرداد 87)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن بخش کارنامه جامع ماهانه (1 خرداد 87)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن بخش انتخاب قالب سايت (1 خرداد 87)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن بخش فرم پيش ثبت نام (18 ارديبهشت 86)
ارتقای محصول رايامدرسه

وارد کردن لوگوی کارنامه ها، ليست نمره معلم، امکانات جديد در ارسال پيام و... (22 فروردين 87)
ارتقای محصول رايامدرسه

سخن روز،نمايش رتبه در کلاس و پايه برای درسها در کارنامه،ميانه درسها در کارنامه جامع (22 فروردين 87)
ارتقای محصول رايا مدرسه

اضافه کردن فيلدهای آدرس و تلفن، دورنگار و ... به صفحه تماس مجموعه های آموزشی و مدارس (9 اسفند 86)