ابزار لطيفه روز توسط تيم برنامه نويسي انجام و به مجموعه ابزارهاي صفحه نخست اضافه شد .