اضافه شدن 3 ابزار بله و گپ و آي گپ به مجموعه ابزارهاي صفحه نخست توست تيم برنامه نويسي انديشكده .