امکانات زير به سايـت رايامدرسه اضافه شد:
 

 از اين پس شما می توانيد مشخصات 
  1. شغل پدر
  2. شماره تلفن همراه پدر
  3. تحصيلات پدر
  4. شغل مادر
  5. شماره تلفن همراه مادر
  6. تحصيلات مادر
  7. توضيحات خاص دانش آموز مثلا بيماريهای او يا ....

را برای دانش آموزان معرفی کنيد و در صفحه جستجوی دانش آموز بر اساس آنها جستجو انجام دهيد. مثلا تمام دانش آموزانی را که تحصيلات پدر آنها ليسانس می باشد را جستجو کنيد.