امکانات زير به سايت رايامدرسه اضافه شد.


1-  از اين پس می توانيد در صفحه تنظيمات، لوگوی کارنامه های دانش آموزان را وارد کنيد.

2-  از اين پس می توانيد ليست نمرات سالانه و ماهانه معلم را در بخش کارنامه ها به معلمين ارائه کنيد.

3-  از اين پس می توانيد در صفحه تنظيمات نمايش تاريخ و ساعت را غير فعال کنيد يا اينکه نوع ساعت را انتخاب کنيد.

4-  از اين پس می توانيد در بخش پيامها پس از ارسال پيام به دانش آموزان يا اوليا،
         4-1  ليست پيامهای ارسال شده را مشاهده کنيد،
         4-2  پيام ارسالی را ويرايش کنيد 
         4-3 يا اينکه پيام ارسالی را حذف کنيد
         4-4  يا اينکه اين پيام به چه کسانی ارسال شده را چک کنيد
         4-5 وحتی مشاهده کنيد که چه کسانی اين پيام را هنوز نديده اند، چه کسانی اين پيام را مشاهده کرده اند و چه کسانی اين پيام را از ليست پيامهايشان حذف کرده اند.