با سلام. امکاناتی به محصول رايامدرسه اضافه شد: 

از اين پس در صفحه تنظيمات، آدرس، شماره تلفن، شماره دورنگار و پست الکترونيک را می توانيد وارد کنيد تا کاربران هنگام مشاهده صفحه تماس با ما در سايت آدرس، تلفن، دورنگار و پست الکترونيک مدرسه را مشاهده کنند.