قالبهای جديد مذهبی  و  ايران باستان برای سايت رايامدرسه طراحی شدند.