اخبار


ارتقای محصول رايامدرسه

وارد کردن لوگوی کارنامه ها، ليست نمره معلم، امکانات جديد در ارسال پيام و... (22 فروردين 87)
ارتقای محصول رايامدرسه

سخن روز،نمايش رتبه در کلاس و پايه برای درسها در کارنامه،ميانه درسها در کارنامه جامع (22 فروردين 87)
ارتقای محصول رايا مدرسه

اضافه کردن فيلدهای آدرس و تلفن، دورنگار و ... به صفحه تماس مجموعه های آموزشی و مدارس (9 اسفند 86)