امکان زير به سايـت رايامدرسه اضافه شد:
 
خوشبختانه امکان انتخاب قالب سايت ايجاد گرديد که کاربران ريامدرسه می توانند تنها با يک کليک قالب سايت خود را به تغيير دهند. مثلا قالب نوروز، قالب سوگواری، قالب مذهبی، قالب کودکانه و انواع متنوعی از قالبها را برای سايت خود داشته باشند.