امکان زير به سايـت رايامدرسه اضافه شد:
 

از اين پس بخشی به نام فرم پيش ثبت نام خواهيد داشت که با فعال کردن آن در صفحه تنظيمات، در صفحه ثبت نام مدرسه ظاهر خواهد شد. ليست کسانی را هم که پيش ثبت نام کرده اند، می توانيد در بخش دانش آموزان مشاهده کنيد.