امکانات زير به سايـت رايامدرسه اضافه شد:
 

1-کارنامه جامع ماهانه طراحی گرديد. به اين صورت که شما می توانيد کارنامه برآيند  حداکثر تا 4 ماه را انتخاب و به دانش آموزان ارائه دهيد.

2-فيلدهای فرم پيش ثبت نام کامل تر شدند.