امکانات زير به سايـت رايامدرسه اضافه شد:
 

از اين به بعد مدارس عضو شبکه رايا مدرسه می توانند ليست دانش آموزان را و ليست پيش ثبت نامها را به صورت فايل Excel دريافت کنند.