امکانات زير به سايـت رايامدرسه اضافه شد:
 
1- از اين پس می توانيد در صفحات سايت سخن روز را در بخش تنظيمات سايت وارد کنيد تا به صورت چرخشی در سايت نمايش داده شود.
2 - از اين پس می توانيد برای ترتيب نمايش گروهها در سايت اولويت داشته باشيد.
3 - از اين پس می توانيد برای ترتيب نمايش کادر اداری و آموزشی و اعضای انجمن اوليامربيان در سايت اولويت داشته باشيد.
4- از اين پس در کارنامه های چاپی دانش آموزان برای هر درس هم رتبه در کلاس نمايش داده خواهد شد.
5- از اين پس در کارنامه های چاپی دانش آموزان برای هر درس و معدل دانش آموز رتبه در پايه هم نمايش داده خواهد شد.
6- از اين پس در کارنامه های جامع کلاسی، جامع پايه و مقايسه کلاسی ميانه هر درس هم نشان داده می شود.