امكانات جديدي به محصول رايامدرسه در بخشهاي پيش ثبت نام، دعوت به همكاري، و مديريت اطلاعات كاربراناضافه شد و جزئيات بيشتر به صورت پيام به مدارس ارسال شد.