امكانات جديد ماژولهاي انتقاد و پيشنهادات به محصول رايامدرسه اضافه شد.