خوشبختانه امكان جديدي براي تسريع و راحت كردن مديريت اطلاعات كاربران به محصول رايامدرسه اضافه شدو جزئيات بيشتر به صورت پيام به مدارس ارسال شد.