1. در ليست نمره معلم، تنظيمات نمايشي جديدي اعمال شد.
  2. همچنين ظاهر كارنامه ها و گزارشات تغيير يافتند.
  3. نمايش كارنامه جامع داراي تنظيمات جديد نمايشي با هدف صرفه جويي بيشتر در مصرف كاغذ مي باشد.