پس از مدتها برنامه نويسي، تغييرات عمده اي در بخش كارنامه ها و گزارشات نحوه فراخواني آنها انجام شد. از جمله

  • ظاهر بهتر نمودار گزارشها
  • تنظيمات جديد براي نمودار گزارشهاي كلاسي و جامع