اضافه شدن نموار درصد قبولي درسها در بخش كارنامه هاي جامع كلاسي و پايه