امكان جديدي به محصول رايامدرسه اضافه شد. از اين پس در بخش اخبار مجموعه و اخبار صفحه نخست، مطالب نشريه ها، خبرهاي گروههاي آموزشي پژوهشي و .... مي توانيد براي مطالب خود لوگو انتخاب كنيد.