تغييرات عمده اي در بخش مديريت رايامدرسه و مديريت گروهها در مورد چاپ گزارشها و مطالب انجام شد با هدف صرفه جويي در كاغذ و عدم چاپ اطلاعات غيرضروري

اميدواريم اين تغييرات باعث صرفه جويي در مصرف كاغذ يا به عبارت صحيحتر جلوگيري از اسراف كاغذ باشد.