افزايش تعداد عكسها در هنگام بارگزاري آلبوم و گالري عكسها