بنا به درخواست برخي از مدارس، امكاني به بخش پيش ثبت نام اضافه شد. از اين پس اين امكان وجود دارد كه در بخش پيش ثبت نام موضوع اينكه دانش آموز فرزند چندم خانواده است را نيز از كاربران دريافت كرد.