خرسنديم به اطلاع برسانيم كه ابزار جديد آيه روز به مجموعه ابزارهاي سايت اضافه شد كه يك آيه را هر روز با نمايش ترجمه و تفسير و نكات مربوط به آن آيه در صفحه نخست سايت نمايش ميدهد.