در قسمت كارنامه انضباطي امكان تنظيم ريز نمره به موارد انضباطي مختلف اضافه شد كه در پايان يك نمره و كارنامه انضباطي براي يك دوره را خواهيم داشت.