اضافه شدن موضوعات جديد به ليست موضوعات انتخابي صفحه نخست و همچنين كنترل و انتخابهاي جديد براي درج موضوعات در صفحه نخست سايت