اضافه شدن ابزار مناسبت روز كه با توجه به مناسبت همان روز اسلايد تصاويري از طرف انديشكده فعال مي شود كه در صفحه نخست قابل مشاهده مي باشد.