امكان تغييرات قسمت هاي مختلف سايت ( از جمله سربند سايت ، ستون هاي راست و چپ و همچنين قسمت پايين سايت) توسط كاربر كه بنا بر سليقه و فعاليت خود قابل دسترسي و تغيير مي باشد.