اضافه شدن دو  قالب جديد به بخش قالبهاي كلاسيك در محصول رايا مدرسه.