اضافه شدن امكان مشاهده بازديدكنندگان از قسمت خبرها و مطالب گروهها و همچنين امكان غيرفعال كردن اين قسمتها