افزوده شدن  امكان انتخاب اسلايد تصاوير از امكانات مجموعه در قسمت هاي مختلف صفحه نخست سايت.