افزوده شدن امكانات جديد اسلايد تصاوير روز به مجموعه ابزار انتخابي صفحه اصلي محصول رايا مدرسه.