با توجه به حلول ماه مبارك رمضان ، از طرف انديشكده در طول اين ماه پر فيض و بركت دعاي هر روز در بخش تصاوير مناسبتها قرار ميگيرد كه با فعال سازي ، روي سايت قابل مشاهده مي باشد.

التماس دعا