اضافه شدن ماژول تلگرام  به مجموعه ابزار انتخابي محصول رايامدرسه كه در كنار ساير اطلاعات تماس از جمله ( شماره تلفن ، آدرس پستي ، آدرس رايا نامه ، و ... )  نيز نمايش داده مي شود.