با توجه به گرد كردن نمره ها در دانا، به يك نمره بالاتر، قسمتي در تنظيمات كارنامه، با عنوان گرد شدن نمره ها بر اساس دانا توسط تيم برنامه نويسي انديشكده اضافه شده است.