با توجه به وضعيت موجود و نياز دبيران و كاربران به سايت، قسمتي جهت دريافت اطلاعات ارسالي كاربران به پنل دبيران و گروه ها و دريافت مستقيم مطالب ارسالي كاربران توسط تيم برنامه نويسي انديشكده اضافه شد.