بنا به درخواست مدارس؛ قسمتي با عنوان مقامها و مدالهاي كسب شده به فرم پيش ثبت نام،  اضافه شد.