اضافه شدن امكان جديدي، جهت جلوگيري از ارسال اطلاعات يكسان توسط كاربران در بخش فرم ساز؛ به اينصورت كه دو كاربر نمي توانند هم زمان يك كد ملي، شماره تماس، آدرس ايميل و يا در قسمت متن كوتاه عنوان يكساني را وارد و ارسال نمايند.