در كنار آزمون آنلاين چند گزينه اي، با توجه به نياز مدارس، بخش آزمون آنلاين تشريحي با امكان نمره دادن توسط دبير از پنل دبير يا پنل مديريت نيز توسط تيم برنامه نويسي انديشكده به سيستم رايا مدرسه افزوده شد.