امكان افزودن تنظيمات متا و كد ارزيابي گوگل جهت سرچ گوگل، توسط مديران سايت به محصول رايا مدرسه اضافه شد.